Navigace

Obsah

Zakladatelská smlouva


Zakladatelská smlouva
Sdružení obcí mikroregionu Černokostelecko

Účastníci této smlouvy
 

 • 1/ Město Kostelec nad Černými lesy, IČO 235 474,
  zastoupené starostkou města Mgr. Zdeňkou Čečetkovou
 • 2/ Obec Jevany, IČO 235 423,
  zastoupena starostou obce p. Jaroslavem Švejdou
 • 3/ Obec Konojedy,
  zastoupena starostou obce p. Jiřím Klimešem


Obce mikroregionu Černokostelecko, v souladu s ustanovením §20 a násl. Zákona č. 367/1990 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů a podle §20f a násl. zákona č. 40/1964 Sb. /občanský zákoník/ ve znění pozdějších předpisů, z dobrovolného rozhodnutí zastupitelstev měst a obcí rozhodly o založení následujícího sdružení:

1.
Název a sídlo sdružení
 

a) Sdružení bude v právních vztazích vystupovat pod obchodním jménem

Sdružení obcí mikroregionu Černokostelecko 

b) Sídlem sdružení obcí mikroregionu Černokostelecko/dále jen sdružení/ je
 

Obec Konojedy
Konojedy 7
281 63 Kostelec nad Černými lesy

2. 
Doba trvání

Sdružení je založeno na dobu neurčitou

3.
Účel a předmět činnosti

Účelem sdružení je vzájemná pomoc a spolupráce při řešení otázek společného zájmu obcí mikroregionu Černokostelecko, zejména

 • Spolupráce při zpracování a prosazování realizace místních programů obnovy venkova a výměna zkušeností mezi partnerskými obcemi mikroregionu a v zemích Evropské unie,
 • zpracování strategie a konkrétních opatření hospodářského rozvoje mikroregionu vč. návrhů podpory konkrétních podnikatelů a pomoc podnikatelům při podávání příslušných žádostí,
 • společné řešení technické infrastruktury v obcích mikroregionu,
 • společná péče o památky v mikroregionu,
 • využití netradičních zdrojů energie,
 • řešení odpadového hospodářství v mikroregionu,
 • podpora venkovské turistiky v mikroregionu
 • marketing venkovské turistiky a zpracování nabídkových produktů týkajících se obcí mikroregionu,
 • budování informačních center pro podporu cestovního ruchu v mikroregionu,
 • budování značek a turistických cest v mikroregionu,
 • podpora komunikace prostřednictvím internetového napojení ve veřejných zařízeních miroregionu,
 • podpora řešení dopravní obslužnosti v mikroregionu.

4.
Základní vklad

Zakladatelé sdružení se zavazují poskytnout sdružení vklad ve výši 20,- Kč na jednoho obyvatele obce podle počtu trvale žijících obyvatel obce ke dni 1.1. 1999. Základní vklad zakladatelů je splatný do 3 měsíců od podpisu zakladatelské smlouvy.

5.
Úprava právních poměrů

a) Postavení sdružení, jeho vznik a zánik se řídí §20 a násl. zákona č. 376/1990 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů a § 20f a násl. zákona č. 40/1964 Sb.

/občanský zákoník/ ve znění pozdějších předpisů.

b) Sdružení je právnickou osobou, která je oprávněna jednat navenek a zavazovat se svým jménem. Sdružení odpovídá za své závazky a za splnění dalších povinností veškerým svým majetkem. Jednotliví členové sdružení odpovídají za závazky sdružení jen do výše nesplaceného základního vkladu , ke kterému se zavázali podpisem zakladatelské smlouvy, nebo při přijetí dalšího člena sdružení.

c) Sdružení nabývá právní způsobilosti zápisem do registru sdružení u okresního úřadu v Kolíně.

d) Sdružení může pověřit jinou právnickou osobu prováděním činností, ke kterým bylo sdružení založeno.

6.
Statutární orgán sdružení

a) Statutárním orgánem sdružení je představenstvo. Zakladatelské sdružení, účastníci této smlouvy jmenovali prvními členy představenstva sdružení:

 • Zdeňka Čečetková, r. č. 50 53 09/157 50 53 09/157,
  K trativodům 962, Kostelec n. Č. lesy
 • Jaroslav Švejda, r.č. 50 03 09/173 50 03 09/173
 • Jiří Klimeš, r.č. 48 04 23/185 48 04 23/185, Konojedy 118

b) Při jednání jménem sdružení navenek jednají a za sdružení se podepisují nejméně dva členové představenstva. Podepisování se děje tak, že k otisku razítka, nebo napsanému jménu sdružení se připojují podpisy členů představenstva s uvedením jejich funkce. Jiné osoby mohou za sdružení jednat jen na základě písemné plné moci udělené představenstvem sdružení.

7.
Stanovy sdružení

Účastníci této smlouvy schválili stanovy sdružení uvedené v příloze, které jsou nedílnou součástí této zakladatelské smlouvy.

V Kostelci nad Černými lesy dne 21.4. 1999

 

Příloha:

Stanovy sdružení obcí mikroregionu Černokostelecko
Upravené dle zákona č. 128/200 Sb. O obcích


Obce mikroregionu Černokostelecko v souladu s ustanovením § 46 zákona č. 128/00 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů a podle §20f a násl. zákona č 40/64 Sb. (obč. zák.) a podle zakladatelské smlouvy z dobrovolného rozhodnutí zastupitelstev měst a obcí rozhodly o založení následujícího sdružení:

I.
Název a sídlo sdružení:

a) Sdružení bude v právních vztazích vystupovat pod obchodním jménem

Sdružení obcí mikroregionu Černokostelecko

b) Sídlem sdružení obcí mikroregionu Černokostelecko (dále jen sdružení) je

Obec Konojedy
Konojedy 7
281 63

Tel. / fax: 0203697801
E-mail: konojedy@volny.cz


II. Doba trvání

Sdružení se založeno na dobu neurčitou.


III. Účel a předmět činnosti

Účelem činnosti je vzájemná pomoc a spolupráce při řešení otázek společného zájmu obcí mikroregionu Černokostelecko dle §50 zákona číslo 128/2000 o obcích, zejména:

 • a) spolupráce při zpracování a prosazování realizace místních programů obnovy venkova a výměny zkušeností mezi partnerskými obcemi mikroregionu a v zemích EU
 • b) Úkoly v oblasti školství, soc. péče, zdravotnictví, kultur, požární ochrany, veřejného pořádku, ochrany životního prostředí, cestovního ruchu a péče o zvířata
 • c) Zabezpečení čistoty obce, správy veřejné zeleně a veřejného osvětlení, shromažďování a odvozu komunálních odpadů a jejich nezávadného zneškodňování, zásobování vodou, odvádění a čištění odpadních vod,
 • d) Zavádění, rozšiřování a zdokonalování inženýrských sítí a systémů veřejné osobní dopravy k zajištění dopravní obslužnosti území
 • e) Úkoly v oblasti ochrany ovzduší související se zabezpečováním přestavby vytápění tuhými palivy na využití ekologicky vhodnějších zdrojů tepelné energie,
 • f) Správa majetku obcí, zejména místních komunikací, lesů, domovního a bytového fondu, sportovních a kulturních zařízení a dalších zařízení bytového fondu, sportovních a kulturních zařízení a dalších zařízení spravovaných obcemi.


IV. Zakladatelské sdružení

Sdružení bylo založeno zakladatelskou smlouvou, kterou uzavřeli zakladatelské uvedení v příloze č. 1 zakladatelské smlouvy.

V. Vznik členství ve sdružení

Zakladatelské sdružení jsou jeho prvními členy. Další obce mikroregionu se mohou stát členy sdružení na základě písemné přihlášky projednané a schválené zastupitelstvem obce po schválení přijetí nového člena valnou hromadou sdružení a splacení základního vkladu.

VI. Základní vklad

a) Zakladatelé sdružení se zavazují poskytnout sdružení základní vklad ve výši 20,- Kč na jednoho obyvatele obce podle počtu trvale žijících obyvatel obce.

b) Základní vklad dalších členů sdružení se stanoví ve výši základního vkladu zakladatelů přepočteného podle počtu trvale žijících obyvatel obce k prvnímu dni roku, ve kterém jsou do sdružení přijati. Základní vklad dalších členů sdružení je splatný do jednoho měsíce po přijetí nového člena valnou hromadou sdružení.

VII. Úprava právních poměrů

a) Postavení sdružení, jeho vznik a zánik se řídí §20 a násl. zákona číslo 376/1990 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů a § 20 f a násl. zákona číslo 40/64 Sb. (občan. Zákoník) ve znění pozdějších předpisů.

b) Sdružení je právnickou osobou, která je odpovědná jednat navenek a zavazovat se svým jménem. Sdružení odpovídá za své závazky a za splnění svých dalších povinností veškerým svým majetkem. Jednotliví členové sdružení jen do výše nesplaceného základního vkladu, ke kterému se zavázali podpisem zakladatelské smlouvy, nebo při přijetí dalšího člena sdružení.

c) Sdružení nabývá právní způsobilosti zápisem do registru sdružení u okresního úřadu v Kolíně.

d) Sdružení může pověřit jinou právnickou osobu prováděním činností, ke kterým bylo sdružení založeno.


VIII. Práva členů sdružení

Každý člen má tato práva:

 • a) účastnit se prostřednictvím svého zástupce jednání valné hromady sdružení, předkládat zde své návrhy, vyjadřovat se k jednotlivým bodům programu a hlasováním se podílet na rozhodování tohoto orgánu společenství. Každý člen sdružení má při hlasování jeden hlas
 • b) být řádně informován o činnosti sdružení, o účetní závěrce a výroční zprávě sdružení.
 • c) Žádat od orgánů sdružení potřebná vysvětlení a nahlížet do dokladů sdružení
 • d) Podílet se na části případného zisku sdružení pokud valná hromada rozhodne o jeho rozdělení mezi členy sdružení
 • e) Vystoupit ze sdružení v souladu s podmínkami stanovenými v těchto stanovách
 • f) Nárok na vypořádací podíl v případě vystoupení ze sdružení
 • g) požádat o svolání smírčího řízení v případě, kdy rozhodnutí valné hromady zjevně poškozuje zájmy člena nebo přesahuje rámec pravomocí, které tento orgán má ve vztahu k jednotlivým členům sdružení.


IX. Povinnosti členů sdružení

Každý člen sdružení má tyto povinnosti:

 • a) respektovat ustanovení zakladatelské smlouvy a těchto stanov a plnit povinnosti, které z těchto dokumentů a z usnesení valné hromady členům vyplývají,
 • b) ve stanovené lhůtě splatit svůj základní vklad do sdružení a platit příspěvky na provoz sdružení, o kterých rozhodne valná hromada sdružení.
 • c) Podílet se na krytí nákladů společných projektů sdružení a úhradě případných ztrát sdružení, pokud tak rozhodne valná hromada sdružení.
 • d) Oznámit orgánům sdružení které osoby jsou zmocněny k tomu, aby za ně vykonávali jejich práva a povinnosti a tyto osoby vybavit plnou mocí pokud nejde o statutární zástupce těchto členů.


X. Orgány sdružení a jejich pravomoci

Sdružení má tyto orgány:

 • Valnou hromadu
 • Představenstvo
 • Kontrolní výbor


XI. Valná hromada

a) Valná hromada je nejvyšším orgánem sdružení. Valnou hromadu tvoří statutární, nebo ustanovení zástupci členů sdružení. Valná hromada je svolávána nejméně dvakrát ročně představenstvem sdružení . Představenstvo má mimo pravidelné jednání valné hromady povinnost svolat jednání valné hromady, pokud o to požádá nejméně jedna třetina členů sdružení.

b) Valná hromada rozhoduje o:

 • koncepci činnosti sdružení a jejich změnách
 • plánu činností sdružení na další období, o příspěvcích členů na tuto činnost a o rozpočtu sdružení
 • schválení účetní závěrky, výroční správy a o rozdělení disponibilního zisku sdružení za uplynulé období
 • způsobu krytí ztrát sdružení
 • zvýšení základního jmění sdružení z majetku sdružení nebo novými peněžitými vklady členů sdružení
 • přijetí nových členů nebo jejich vystoupení
 • volbě a odvolání členů představenstva sdružení
 • volbě a odvolání členů kontrolního výboru
 • schválení stanov sdružení a jejich změnách
 • sloučení, přeměně nebo zrušení sdružení
 • dalších věcech týkajících se sdružení, pokud si rozhodování o nich svým usnesením vyhradí

c) Každý člen sdružení má při rozhodování valné hromady jeden hlas. Valná hromada je usnášeníschopná, pokud se jejího jednání zúčastní nejméně nadpoloviční většina členů sdružení. K přijetí usnesení, týkajícího se rozdělení zisku či úhradě ztráty, majetkových poměrů sdružení, převzetí závazků, přijetí či poskytnutí půjček či úvěrů, pořízení investice prodeji majetku, o stanovách a jejich změnách, o sloučení, přeměně nebo zrušení sdružení je třeba dvoutřetinové většiny hlasů všech členů sdružení. K přijetí usnesení o dalších věcech spadajících do působnosti valné hromady je třeba nadpoloviční většiny hlasů všech členů sdružení.

d) Jednání valné hromady řídí předseda představenstva, pokud není členy sdružení navržen a schválen jiný předsedávající.

e) O jednání valné hromady se pořizuje písemný zápis, který ověřují dva předem zvolení ověřovatelé. Nedílnou součástí zápisu je presenční listina s plnými mocemi zmocněných zástupců.

XII. Představenstvo sdružení

a) Představenstvo sdružení je výkonným orgánem sdružení.

Představenstvo sdružení je pětičlenné. Představenstvo ze svého středu volí předsedu představenstva.

b) představenstvo řídí činnost sdružení v období mezi valnými hromadami sdružení. Představenstvo svolává jednání valné hromady a odpovídá za přípravu podkladů pro její jednání. Valná hromada se svolává pozvánkou na adresu všech členů sdružení, nejméně 14 dní předem. Pozvánka musí obsahovat plánovaný program jednání.

c) Představenstvo odpovídá valné hromadě za řízení sdružení v souladu se zakladatelskou listinou, těmito stanovami a usneseními valné hromady. Představenstvo odpovídá za řádné vedení účetnictví sdružení a za evidenci a ochranu majetku sdružení.

d) Členy představenstva jsou:

 • Jiří Klimeš nar. 23.4. 1948, bytem Konojedy 118
 • Olga Dekojová Kostelec n.Čer.l
 • Jaroslav Švejda nar. 9.3.1950, Černokostelecko 206 Jevany
 • Pavel Čadil nar. 1.7. 1945, Louňovice 161, Mukařov
 • František Kadeřávek nar. 14.1.1949, Přehvozdí 43 Kostelec n.Čer.l

e) Při jednání jménem sdružení navenek jednají a za sdružení se podepisují nejméně dva členové představenstva. Podepisování se děje tak, že k otisku razítka, nebo napsanému jinému sdružení se připojí podpis předsedy představenstva a dalšího člena představenstva s uvedením jejich funkce. Jiné osoby mohou za sdružení jednat jen na základě písemné plné moci udělené představenstvem sdružení.

XIII. Kontrolní výbor

a) Kontrolní výbor je kontrolním orgánem sdružení. Kontrolní výbor je tříčlenný. Kontrolní výbor volí ze svého středu předsedu.

b) Kontrolní výbor kontroluje zda činnost sdružení a jejich orgánů je v souladu se zakladatelskou listinou, stanovami, usneseními jednotlivých orgánů a s platnými obecně závaznými předpisy.

c) Kontrolní výbor je oprávněn nahlížet do všech dokumentů sdružen, příslušné orgány sdružení jsou povinny tuto kontrolu umožnit

d) Kontrolní výbor provádí nejméně jednou ročně kontrolu účetnictví sdružení a ověřuje výsledky hospodaření sdružení.

e) Kontrolní výbor předkládá svá zjištění valné hromadě sdružení. Pokud to povaha věci vyžaduje, je kontrolní výbor oprávněn požádat představenstvo o svolání valné hromady sdružení. Představenstvo je povinno v takovém případě svolat jednání valné hromady nejpozději do jednoho měsíce od obdržení takového požadavku.

XIV. Odborný poradce

a) Odborný poradce sdružení je právnická nebo fyzická osoba, která pro sdružení vede účetní a jinou administrativní agendu, připravuje podklady a projekty k realizaci záměrů a úkolů vyplývajících z předmětu činnosti sdružení a plánu činnosti schváleného valnou hromadou sdružení.

b) Vztah mezi sdružením a poradcem je upraven samostatnou mandátní smlouvou.

XV. Hospodaření sdružení

a) Sdružení hospodaří podle rozpočtu schváleného valnou hromadou.

b) Účetním obdobím je kalendářní rok. Sdružení účtuje v soustavě podvojného účetnictví způsobem odpovídajícím obecně závazným předpisům. Návrh rozpočtu a ověřené výsledky hospodaření sdružení za uplynulý rok musí mít jednotliví členové sdružení k dispozici nejméně 30 dnů před jejich projednáním tak, aby je mohly ve svých orgánech před schválením valnou hromadou projednat.

c) Sdružení hospodaří na svůj samostatný účet založený u peněžního ústavu.

d) Sdružení zřizuje pro své hospodaření fondy. Základními fondy sdružení je rezervní fond a rozvojový fond. Příděly do fondů a jejich užití se řídí samostatným předpisem, schváleným valnou hromadou sdružení. Valná hromada může rozhodnout o zřízení dalších fondů, přitom stanoví způsob jejich naplňování a účel a způsob užití.

e) Zdrojem financování činnosti sdružení jsou:

 • základní vklady členů sdružení
 • členské příspěvky členů sdružení
 • výnosy z vlastní činnosti sdružení
 • dotace
 • dary


XVI. Rozdělení zisku úhrada ztráty

a) O rozdělení zisku či úhradě ztráty z hospodaření sdružení na základě ověřených výsledků hospodaření rozhoduje valná hromada podle návrhu předloženého představenstvem sdružení.

b) Zisk se rozděluje v pořadí:

 • doplnění rezervního fondu
 • příděl do rozvojového fondu
 • výplata podílu na zisku členům sdružení.

Zisk může být na základě rozhodnutí valné hromady sdružení dočasně nerozdělen.

c) Velikost podílu jednotlivých členů na zisku se stanoví v poměru jejich podílu na základním vkladu do sdružení

d) Na úhradu ztráty se použijí v prvé řadě prostředky rezervního fondu. V případě nedostatků zdrojů tohoto fondu k pokrytí ztráty může valná hromada rozhodnout o pokrytí ztráty dodatečnými příspěvky od členů sdružení. Vše příspěvků jednotlivých členů na krytí ztráty sdružení se stanoví v poměru podílu jednotlivých členů na základním vkladu sdružení.

XVII. Vystoupení člena ze sdružení

a) Každý člen sdružení je oprávněn v době trvání sdružení na základě svého rozhodnutí ze sdružení vystoupit. Své rozhodnutí vystoupit oznamuje člen sdružení písemně představenstvu sdružení.

Při vystoupení ze sdružení má člen sdružení nárok na vypořádací podíl, který představuje podíl na zůstatku rozvojového fondu k poslednímu dni měsíce, ve kterém je představenstvu doručeno rozhodnutí člena o vystoupení ze sdružení. Velikost podílu se stanoví v poměru člena na základním vkladu sdružení.

XVIII. Zánik sdružení

a) Sdružení může zaniknout:

 • pokud bude splněn účel, ke kterému bylo sdružení založeno
 • nebo pokud valná hromada rozhodne o zániku sdružení hlasováním
 • nebo pokud bude sdružení dlouhodobě neschopné plnit své závazky
  vůči svým obchodním partnerům.


b) V případě rozhodnutí o zániku je představenstvo sdružení povinno zabezpečit soustředění a soupis veškerého majetku sdružení a zajistit vypořádání veškerých závazků vůči státu a věřitelům. Členové zanikajícího sdružení mají nárok na podíl na likvidačním zůstatku odpovídající velikosti podílu jednotlivých členů na základním vkladu sdružení. Pokud je likvidační zůstatek tvořen nemovitým majetkem, tvoří podíl na likvidačním zůstatku příslušný podíl na tomto nemovitém majetku.

V Konojedech dne 28.června 2001